Hatay İl Hıfzısıhha Kurulu Yeni Kararları Açıkladı

0
46
sondakika1
sondakika1

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve Dünya Sağlık Örgutü tarafından ‘pandemi’ olarak nitelendirilen koronavirus
(KOVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla
1593 Sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26 maddesine istinaden, ilgili Bakanlıklar
tarafından yayımlanan genelgeler, talimatlar ve duyurular çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere ll Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.04.2020 perşembe günü Vali Yardımcısı Aydın TETIKOĞLU başkanlığında olağanüstü toplandı Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapmasü zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacüyla Iran ve lrak Sınır Kapılarından giriş-çıkış|ar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadcce yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç vc şolorler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şan]arın
sağlanması halinde geçiş izni verilecektir
A. TÜRKiYE,DEN TRANSiT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoforünün sağlık kontrolü sağlık
birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomlartn görüldüğü kişi/kişilere
geçiş izni verilmemesine,
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalarına,
3. Şoforlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri
her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre
yetecek gtda malzemesi bulundurmalarına,
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçeçekleri güzergahlar ve mola
yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip
edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde
ayrılmaları sağIanacaktır, (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük
idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48
saate kadar uzatılabilecektir),
5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Kaymakamlıklarca gerekli
sağık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına,
6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme
yapmayacaklarına ilişkin Kaymakamlıklarca giriş kapılarında bir taahhütname alınarak
bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı
hususunda bilgilendirilmelerine,
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke
tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde
giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişinin
engellenmesine,
B. TüRKiYE,YE GiRiŞ YAPACAK ŞOFöRLER
l. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolünün yapılarak bahse
konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilememesine,
2. Giriş yapan araçların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmasına,
3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde
olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske,
dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek,
ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Vali/KaymakamJar tarafından
belirlenebi leceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususunun şoforlere tebliğ
edilmesi,
a) Şoitirlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağhk Müdürlüğü ekiplerince
muayene edildikten ve ikametgihında 14 gtlnlUk ev karantinasını kabul ettiklerini
belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek,
ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için Il Sağlık Müdürlüğüne
bildirilmesine,
b) Şoftirlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda
şobr değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde
ise 14 giınluk karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin
veriImesine,
c) Gümnık idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri
güzergAhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümnlk idaresindeki yoğunluk
durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola
güzergdhlarında ilgili Vati/Kaymakamlar tarafindan gerekli sağIık ve güvenlik tedbirleri
alınacaktır, Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleıne
yapmayacaklarına ilişkin Valilik/Kaymakamlıklar tarafından taahhütname alınacak.
bu taahhütname ile şofor, ytikümlülükleri ve bu yükümlültıkIerin yerine getiriImemesi
halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı
hususunda bilgilendirilmelerine.
d) Ülkemiz açıslndan aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan
yabancı araçIarırı/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yuk değişimi, yapılması
mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyı.ıcu
tedbirleri almak şartı ile l4 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilmesine,
e) Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoför|er, belirlenecek
izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi
yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir Bu madde
kapsamında Ülkemizde yuk bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili
maddeleri uygulanacak; 4 madde ise gidecekleri güzergöhlar doğrultusunda uygulanacaktır
C. TüRKiYE,DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFöRLER
1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3 maddesi (a) fıkrası uyarınca ev
karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamad ıkIarın ı n tespit edı|mesi
haIinde çı kı ş|arı na izin verilmemesine,
2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske,
dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca
şofürlere varış ülkelerinde ve güzergih boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi
koruyarak iIetişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri
konusunda uyarıda bulunulmasına,
3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı
kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise Valili/Kaymakam]ıklar tarafından
cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişlerinin engellenmesine,
D. RO-RO SEFERLERiNDE UYGULANACAK KURALLAR
l. Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup,
yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki Idare Amirinin
uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede
belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı
Liman Mülki Idare Amirliğince şoforlere tebliğ ediImesine,
2. Gemilere binmesi l, maddeye göre uygun gönilen şoforlerin, gemi mürettebatı ve
varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer
ilgililere Liman Mülki Idare Amirliğince tebliğ edilmesine,
l. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoforlerine teslim edilmeden once şoför
kabini başta olmak üzere araçlarln dezenfeksiyonunun yapılmasına,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin; Kaymakamlar ve Sınır Kapısı Mtllki ldare
Amirleri tarafindan sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları iIe işbirliği
içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak,
çalışmaların ivedilikle planlanması, Yukarıda alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanması
hususu;
Oy birliği ile karar verildi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 6 =