PTT 5000 Personel Alıyor

0
47
ptt
ptt

PTT Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli
personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik”
hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri
belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli personel alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.
GENEL ŞARTLAR
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl
hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018
tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
NOT 1) : 2018/1 personel alımı başvuru tarihi itibariyle Mernis adresinin bulunduğu İl’de
en az bir yıl süre ile ikamet edenler, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer
pozisyonlara başvuru yapacaktır.
NOT 2) : Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların
atamaları, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin
ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV
KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR
1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav
başvurusundan önce yatırılacaktır.
2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.
3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 – 18/05/2018 tarihleri arasında, ptt.gov.tr ve
ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için
yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman
Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre
tercih yapacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda
bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar,
göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.
5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.
6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup ptt.gov.tr ve
ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir
7- Yazılı ve sözlü sınavlara adaylar, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik
Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) ile
girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet
adresinden T.C. kimlik numarası girerek alacaktır.
8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep,
Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17
farklı merkezde gerçekleştirilecektir.
9- Yazılı sınav test usulü yapılacak ve her soru beş seçenekli olacaktır,

Yazılı sınavda adaylara;
a) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi
(Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) yazılı
sınavlarında, genel yetenek ve genel kültür konularından 100 (yüz) soru sorulacaktır.
b) Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç),
Tekniker, Postacı, Postacı (Firma elemanı) yazılı sınavlarında genel yetenek ve genel
kültür konularından 40 (kırk), mesleki alandan 60 (altmış) soru sorulacaktır.

PTT 5000 Personel Alıyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 − one =