1. DEVLET MEMURLUĞU HAKKINDA 

Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere,
TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet
memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır. Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev
almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.
a. Devlet memuru olma süreci;
Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2’de hangi unvanlar
için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması
aşamalarından oluşmaktadır.
işlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Millî
Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur.
On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.
Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı
esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.
b. Özlük hakları;
Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde
görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.
Memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yıllık izin ve mazeret izni verilir.
Memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
Memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nda belirtilen
tablo üzerinden aylık ödenir.
Memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade
edebilirler.
2. GENEL HUSUSLAR
a. Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı
için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında ilk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur temini yapılacaktır.
b. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 30 Aralık 2016 – 06 şubat 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek baĢvuru yapmaları gerekmektedir.
c. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2’dedir. Öğrenim ile ilgili nitelik kodlarının
açıklaması TABLO-3’dedir.
ç. Ön baĢvurular, Genel Ağ üzerinden baĢvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
ġahsen, posta yolu, dilekçe veya diğer Ģekilde yapılacak ön baĢvurular kabul edilmeyecektir.
d. BaĢvurular ise, ön baĢvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek
taban puanı üzerindekilerden, istenilen belgeleri posta/kargo yoluyla M.S.B. Personel Temin
Daire BaĢkanlığı CEBECĠ/ANKARA (Posta kodu:06620) adresine göndermeleri veya Ģahsen
elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.
e. Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma iĢlemi istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire
BaĢkanlığına gönderen ve en yüksek puanlı adaydan baĢlamak üzere yapılacaktır. (Mesleki
yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır.)
f. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iĢtirak etmeleri gerekmektedir.
g. Çevrimiçi (Online) ön baĢvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle
adayların yazıĢma/e-posta adresleri, telefon numaraları, ikamet adresi, posta kodu vb.) tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
ğ. BaĢvuruları uygun olan adaylar seçim aĢaması sınavları kapsamında; MSB Personel Temin
Dairesi BaĢkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde mülakat sınavı ve
uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Mülakat sınavı, adayların tamamına uygulanacak, uygulamalı sınava ise TABLO-2’de belirtilen unvanlar için yapılacaktır. Tüm aĢamalarda baĢarılı olan asil/yedek adaylar hastaneye (rapor almak üzere) sevk edilecektir.
h. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (BaĢvuru Ģartlarını taĢımadığı anlaĢılan ve bu suretle iĢlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) MSB’nin www.msb.gov.tr Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, iĢlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)
ı. Sınavı kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kiĢilerin atamaları yapılmıĢ olsa dahi iĢlemleri iptal edilir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.
3. BAŞVURU
a. Kimler BaĢvurabilir Memurluğa aĢağıdaki baĢvuru koĢullarını sağlayan adaylar, TABLO-2’de belirtilen unvanlar için baĢvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan
tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı
organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiĢtirilebilir.
Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kiĢiye mali ve hukuki anlamda
kazanılmıĢ hak doğurmaz.
b. BaĢvuru KoĢulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
Ģartlara sahip olmak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak,
(b) 18 yaĢını tamamlamıĢ olmak,
(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(ç) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile;
kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiĢ bulunmak veya askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ olmak,
(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluĢunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
görevlerde çalıĢıyor olmamak,
(3) SözleĢmeli subay, sözleĢmeli astsubay, uzman erbaĢ veya sözleĢmeli er olarak
sözleĢmesi feshedilmiĢ veya halen çalıĢıyor olmamak,
(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;
Yapılacak sınavlar sonucunda baĢarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu
Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluĢları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık
hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almıĢ olmak,
(5) BaĢarılı olan adayların, güvenlik soruĢturması sonucu olumlu olmak ve göreve
baĢlamalarında bir sakınca bulunmamak,
(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiĢ tüm
terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak
(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),
(8) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiĢ ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almıĢ olmak.
NOT: ġehit, malul ve muharip gazi eĢ ve çocuklarının; anne, baba veya eĢinin Ģehit/gazi
olduğunu gösterir belge ile baĢvurularında, almıĢ oldukları merkezi sınav puanına, aldığı
puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmıĢ puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eĢi TSK’ya
mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel BaĢkanlığından, diğer kamu
kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her
ikisinden de belge alacaklardır.)
c. BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) BaĢvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 30 Aralık 2016-06 ġubat 2017
tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. BaĢvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması
esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değiĢikliklerinizi yapabilirsiniz. BaĢvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.
(2) BaĢvuru formunu doldurmayı müteakip “BaĢvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda
baĢvurunuz tamamlanmıĢ olacak ve karĢınıza çıkacak sayfada baĢvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz,aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.
(3) Genel Ağ haricinde yapılan baĢvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul
edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
(4) Adayların bu kılavuzda yer alan unvanları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016 ve 16
Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmıĢ olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans, 2016-KPSS Önlisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim) birine girmiĢ ve ilgili KPSS puanını almıĢ olmaları gerekir. (TABLO-2)
(5) 10 ġubat 2017 tarihinden sonra ön baĢvurusu kabul edilen ve her unvan için
belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır.
(6) Ön baĢvurusu kabul edilen adaylar, 06 Mart 2017 tarihine kadar posta/kargo veya
Ģahsen müracaat ile istenilen belgeleri M.S.B.Personel Temin Daire BaĢkanlığı
(Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır. (06 Mart 2017 tarihinden sonra M.S.B. Personel Temin Daire BaĢkanlığına ulaĢan evraklar iĢleme tabi tutulmayacaktır.)
(7) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en
yüksek nottan en düĢük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.
4. SEÇĠM AġAMALARI
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Temin süreci ön baĢvuru, baĢvuru (Ġstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt
kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için
yapılacaktır.), sağlık raporu iĢlemleri ve güvenlik soruĢturması aĢamalarından oluĢmaktadır.
Ön baĢvurusunu yapan, belirtilen taban puan üzerinde KPSS notu olan, baĢvuru için
istenen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire BaĢkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan,
mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla
yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında baĢarılı olan adaylardan en yüksek
puandan baĢlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat
sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak
personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da
sınavlara çağrılacaktır.
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; mülakat sınavları ise
MSB Per.Tem.D.BĢk.lığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.
(2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih
ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat sınavı tarihleri Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.
(3) MSB Per.Tem.D.BĢk.lığına UlaĢım: Otobüsle AġTĠ’ye gelen adaylar, otogardan
ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.BĢk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karĢılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiĢtir.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
BaĢvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aĢağıda belirtilen belgeleri (AĢağıda
belirtilen sıraya uygun [1’nci madde üstte] olacak Ģekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aĢamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurĢun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (AĢçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aĢağıdaki evrakları teslim eden ve Ģartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl baĢvuru yapmıĢ sayılacaklardır.).
(1) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
(2) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
(3) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dıĢında
öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmıĢ denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,
(4) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet,
KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi, Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi BĢk.lığına gelinebilir. (Mesafe 400m.)
(5) Erkek Adaylar Ġçin;
(a) Askerlik hizmetini yapmamıĢ olanlar için Askerlik ġubesi BaĢkanlığınca onaylı
askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmıĢ olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya
Askerlik ġubesi BaĢkanlığınca onaylı sureti,
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve
fotokopisi veya Askerlik ġubesi BaĢkanlığınca onaylı sureti,
(6) ġehit, malul gazi veya muharip gazi eĢ ve çocuklarının anne, baba veya eĢinin Ģehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (ġehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel BaĢkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),
(7) ĠĢ Talep Formu (Adaylar mavi tükenmez kalemle doldurup imzalayacaklardır.)
(8) Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar
tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak Ģekilde 3(üç) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf
yapıĢtırılmayacaktır. Form imzalı olarak kayıt kabul aĢamasında teslim edilecektir. (Dosyaya
takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)
(9) Adli sicil veya adli sicil arĢiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,
(10)12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiĢ renkli fotoğraf olacak ve
fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) BaĢvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):
Ön baĢvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik
ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Uygulamalı Sınav:
(a) Sadece TABLO-2’de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara,
branĢı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.
(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not
alan adaylar elenmiĢ sayılacaklardır.
(3) Mülakat sınavı (GörüĢme):
(a) Bu aĢamada, görüĢme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aĢamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta
asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiĢ sayılacaklardır.
d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı
sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aĢamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki
öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleĢtirilecektir.
(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda baĢarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken
hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
(4) Yapılan sınavlara katılım ve baĢarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek)
tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dıĢında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).
e. Sonuçların Duyurulması ve Sağlık Muayene ĠĢlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda baĢarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili
açıklamalar, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
(2) Adayların sağlık raporu iĢlemleri için, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluĢları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene iĢlemleri baĢlatılacaktır.
(3) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine iliĢkin iĢlemler 10/9/1982
tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları
ĠĢletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna gore;
Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz
dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (Ġl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir
örneği ile birlikte en yakın baĢka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları
aynı olursa karar kesinleĢir. ÇeliĢki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem
hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.
Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluĢlarınca
temin sürecinde bulunan adaylara iliĢkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iĢ günü içinde itiraz edilebilecektir.
(4) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu iĢlemlerine
baĢlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde
(Ankara garnizonu içinde üç iĢ günü, Ankara garnizonu dıĢında beĢ iĢ günü) sağlık iĢlemini
baĢlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve iĢlemleri
sonlandırılacaktır.
f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Sınavlarda baĢarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması iĢlemlerini
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından
öğrenebileceklerdir.
(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları
internet ortamında yapılacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme baĢvurularına iĢlem yapılmayacaktır.

Sizin Yorumunuz

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =