Sınır Ticareti

T.C
HATAY VALİLİĞİ
SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Sınır Ticareti Bürosu)

SINIR TİCARETİ SUNUMU

SINIR TİCARETİ NEDİR

İhtiyaçların bir kısmının sınır komşusu ülkeden ithal yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu ülkeye ihracatın arttırılması suretiyle sınır iline ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması için yapılan ticari işlemlere sınır ticareti denmektedir.

SINIR TİCARETİ MEVZUATI

Bakanlar Kurulunun16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14451 sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin kararına istinaden, 16.06 2009 tarih ve 27260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i yayımlanmış ve İlimiz diğer 12 komşu sınır illeriyle birlikte Sınır Ticareti kapsamına alınmış ve gümrük işlemleri Cilvegözü Gümrük kapısından yapılmasına karar verilmiştir.

SINIR TİCARETİ UYGULAMA YÖNERGESİ

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; illerde Sınır Ticaretinin Uygulama Yönergesi düzenleneceği belirtildiğinden, Valiliğimizce Sınır Ticareti Uygulama Yönergesi hazırlanmış ve 17.06.2009 onaylanmıştır.

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

İlimizde, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine ilişkin karar gereği, Valiliğimizce, 19.06.2009 tarih ve 90 sayılı onayla, İl Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.

Komisyon Vali Yardımcısı Başkanlığında,İl Defterdarı,Tarım İl Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ,Gümrük Müdürü ile İl Jandarma Komutanlığı, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşmuştur.

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU SEKRETARYASI

İl Değerlendirme Komisyonunu sekretaryası , Tebliğin 12. maddesinin1.fıkrası gereği;

Sınır Ticareti
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir.Bu nedenle Tüm başvuruların Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına yapılması gerekmektedir.

SINIR TİCARETİ BÜROSU

Sınır Ticaretinin, sınır ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon içinde yürütülmesini teminen, Valilik Makamının gözetim ve denetiminde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesinde,16.06.2009 tarih ve 87 sayılı olurla ‘Sınır Ticaret Bürosu ‘kurulmuş ve bir Büro Yöneticisi ile bir personel görevlendirilmesi yapılmıştır

SINIR TİCARET MERKEZLERİ

Sınır Ticareti ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 11.maddesinde,Sınır Ticareti kapsamına alınan 12.ilin sadece Ağrı,Hakkari,Van ve Iğdır illerinde Gümrük hattı üzerinde Sınır Ticaret Merkezleri kurulabileceği belirtildiğinden ilimiz bu kapsam dışında bırakılmış ve Sınır Ticaret Merkezi olmaksızın sınır ticareti yapılması öngörülmüştür.

İL KOTALARININ BELİRLENMESİ

Sınır Ticaretine konu ,komşu ülke Suriye den ithal edilecek mallar listesi İl Değerlendirme Komisyonu tarafından il ihtiyacı kapsamında hazırlanan yıllık ürün talep listeleri her yıl Ekim ayı sonuna kadar Valiliğimizce Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilecek ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köy işleri Bakanlıkları ile yapılacak değerlendirme neticesinde il ihtiyacı kapsamında uygun görülen ithalat kotaları ,Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk beş iş günü sonuna kadar ilgili Valiliklere bildirilmektedir.

SINIR TİCARETİ BELGESİ

Bu karar kapsamında , illerde en az iki yıldan beri yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacire, ithalat ve ihracat yapmalarını teminen , İl Değerlendirme Komisyonu sekretaryasına başvurması halinde ,İl Değerlendirme Komisyonunun kararı ile ilgili esnaf ve tacire bir yıl süreli Vali Yardımcısı imzalı ve mühürlü Sınır Ticaret Belgesi tanzim edilerek verilmektedir.

SINIR TİCARETİ İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ

Ayrıca sınır ticareti yapmak isteyen esnaf ve tacir, İl Değerlendirme Komisyonu Sekretaryasına, ithal edeceği ürünle ilgili ,İthalat Uygunluk Belgesi talep başvurusu yapması halinde,

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından onaylanarak ilimize gönderilen ithalat kotaları çerçevesinde, tarım ve sanayi ürünlerinden ithal etmek istediği ürünü, İl Değerlendirme Komisyonunda değerlendirerek komisyonun alacağı karar çerçevesinde ,esnaf ve tacirin unvanı ile ürünün adı, birim değeri,toplam miktarı belirtilen ,45 gün geçerliliği olan Hatay Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ve Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Yetkilisi imzalı ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası mühürlü üç nüsha Sınır Ticaret İthalat Uygunluk Belgesi tanzim edilecek.

Sınır Ticareti İthalat Uygunluk Belgesinin birinci nüshası Sekretaryada muhafaza edilecek,ikinci nüsha ilgili gümrük idaresine ,üçüncü nüsha ise ilgili gümrük kapısında yapılacak işlemlerde ibraz edilmesi ve üzerine gümrük idaresince ilgili işlem kaydının düşülmesini teminen ilgili esnaf veya tacire verilecektir.

AYLIK İTHALAT MİKTARI

Her bir ithal edilecek ürün için her esnaf veya tacire bir adet Sınır Ticareti İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenecek ve ayda toplam 50.000 ABD doları karşılığı Türk Lirasına kadar değerde eşya ithal edilebilecektir.Kesinlikle bu miktarlar aşılmayacaktır.

SINIR TİCARETİNDEKİ VERGİ İSTİSNALARI

İthalat işlemleri sırasında tek ve maktu vergi uygulanacak.Tek ve Maktu Vergi; gümrük vergisi oranı sıfır,katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları tam olarak dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

SURİYE MENŞELİ ÜRÜNLERİN İTHALATI

İthalat işlemlerinde, eşyanın ilgili sınır ülkesinde üretildiğine veya imal edildiğine dair ithalatın yapılacağı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi ilgili gümrükçe aranacak. Üçüncü ülke menşeli ürünlerin bu karar kapsamında ithalatına izin verilmeyecektir.

İHRACAAT İŞLEMLERİ

İhracat işlemleri; ihraç edilen eşya faturasının ve ithalatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesinin yetkili gümrük idaresine tevdi edilmesi ile yapılmakta, Sınır Ticaretine konu ihracat normal ihracattaki bazı formalitelerden arındırılmış olması nedeniyle tercih edileceği düşünülmektedir .

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN SATIŞI

İthal edilen ürünler, sadece sınır ticareti kapsamında, sınır ticareti yapmaya yetkili illerde satılacak. Bu iller dışında satıldığı tespit edilen ürünler için ithalat rejimi kararı uyarınca alınması gereken vergilerin tamamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili esnaf ve tacirden tahsil edilecek ve bir yıl süre ile söz konusu esnaf ve tacire İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmeyecektir.

İLİMİZ 2010 YILI KOTALARI

Bu kapsamda 2010 yılı Ürünlerin İthalat Kotaları, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından onaylanarak Valiliğimize gönderilmiş ve Valiliğimizce ilgili kuruluşlara duyurulmuştur.Buna göre Suriye den 2010 yılında ithal edilecek ürünler listesi aşağıdadır.

Sınır Ticareti

2011 YILI İÇİN İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN VE BAKANLIĞA ONAY İÇİN GÖNDERİLEN ÜRÜN LİSTESİ

1-ADAÇAYI 19-KARABİBER

2-AĞAÇ KAVUNU 20-KARANFİL

3-ANANAS 21-KETEN TOHUMU

4-ANASON 22-KINA

5-ANTEP FISTIĞI KABUĞU 23-KİMYON

6-BADEM KABUĞU 24-KUŞBURNU

7-BADEM (KABUKLU) 25-MERCİMEK(KIRMIZI)

8-BADEM (KABUKSUZ) 26-MERCİMEK(YEŞİL)

9-BİBER(YEŞİL) 27-NAR EKŞİSİ

10-BUĞDAY(EKMEKLİK) 28-NOHUT

11-CEVİZ 29-PİRİNÇ

12-CEVİZİÇİ 30-PRİNA(ZEYTİN KÜSPESİ)

13-ÇAM FISTIĞI 31-SARIMSAK

14-ÇÖREKOTU 32-SOĞAN

15-FASULYE(KURU) 33-SALEP

16-HURMA 34-YAKACAK ODUN

17-ISIRGAN OTU 35-ZENCEFİL

18-KAKULE ANCAK BU LİSTE HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR

İSTATİSTİK

Mevzuat gereği, İl Değerlendirme Kurulu sekretarya sını yürüten Antakya Ticaret ve Sanayi Odası verdiği Sınır Ticaret Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgeleri bilgilerini belgelerin verilmesini takiben,

Gümrük İdaresi, İthalatta ve İhracatta düzenlenen belgelerin bir örneğini,müteakip ayın ilk haftası içinde Valiliğimize gönderecekler.

İhracatçılar Birliği sınır ticareti kapsamında onayladığı gümrük beyannamelerine ait istatistiki bilgileri aylık olarak Valiliğimize yollayacak ve Valiliğimiz Sınır Ticareti Aylık İstatistik Formunu ithal ve ihraç işlemlerine ait istatistiki bilgilerin doldurulmasın müteakip bir sonraki ayın ilk haftasında Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderecektir.

İLİMİZDE BU GÜNE KADAR YAPILAN SINIR TİCARETİ İSTATİSTİKLERİ

2009 2010(İLK ON AY)

SINIR TİCARET BELGESİ (ADET) 22 16

İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ (ADET) 8 45

İHRACAT MİKTARI (ABD DOLARI) 222.041,00 296.641,00

İTHALAT MİKTARI(ABD DOLARI) 50.285,47 761.112,58

Sınır Ticaret Belgesi Almak İçin İstenecek Belgeler

1)İl Değerlendirme Komisyonu Sekretaryasına hitaben yazılmış Sınır Ticareti Başvuru Formu,

2)Esnaf, gerçek kişi tacirin veya Şirket sahibi ve yöneticilerinin nüfus idaresinden tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

3)Pasaportun yazılı onaylı kısımlarının fotokopisi,

4)Esnaf veya Tacirler için son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

5)Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi,

6)İlde en az 2 yıldır yerleşik olarak faaliyet gösterdiğini belirten belge,

Sınır Ticaret Belgesi Almak İçin İstenecek Belgeler

7)Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Esnaf ve Tacirlerin vergi kayıtlarını belirten unvanlarına yazılı Vergi Dairesi Hesap Numarasını gösteren Belge ile Vergi Dairesinden alınmış son 2 yıl itibariyle vergi matrahını ödediği vergi miktarını ve Vergi Borcu olmadığını gösterir belge ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten kesinleşmiş takibatın olup olmadığına dair yazı,

8 )  Esnaf veya Tacir yada şirket tüzel kişi yetkililerinin ikametgah Belgesi ile Adli Sicil Kaydı,

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

Sınır Ticaret Belgesi Almak İçin İstenecek Belgeler

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

5682 sayılı Pasaport Kanunu,

523 sayılı Vergi Usul Kanunu,

Yukarıda yazılı kanunlar ile ilgili işlenmiş ya da devam eden suç işlenip işlenmediğini gösterir belge,

Sınır Ticaret Belgesi Almak İçin İstenecek Belgeler

9) Esnaf veya Tacirin faaliyet merkezinin Hatay’da olduğunu sermayesi ve ortaklık yapısını belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya fotokopisi,

10)Şirketler için noter tasdikli yönetim kurulunun yetki kararına dayanan imza sirküleri ile limited şirkette ortakların, anonim şirkette ise yönetim kurulu üyelerinin adli sicilleri,

11)Tüzel kişiler adına sınır ticareti yapacaklar için, yönetim kurulu kararına dayalı noter tasdikli yetki belgesi,

12)İmza sirküleri (Şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı soyadı, T.C.Kimlik Numaraları ve unvanının tatbik imzasının yetkinin sınırlarının yer aldığı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)

İthalat Uygunluk Belgesi İçin İstenecek Belgeler

1- İl Değerlendirme Komisyonu Sekretaryasına hitaben yazılmış İthalat Uygunluk Belgesi Başvuru Dilekçesi.

2- Sınır Ticareti Belgesi Fotokopisi.

3- SGKdan Sosyal Sigorta Prim Borcu bulunmadığına dair yazı.

4- Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden Esnaf ve Tacirlerin vergi kayıtlarını belirten unvanlarına yazılı Vergi Dairesi Hesap Numarasını gösteren Belge ile Vergi Dairesinden alınmış son 2 yıl itibariyle vergi matrahını ödediği vergi miktarını ve Vergi Borcu olmadığını gösterir belge ile Vergi Usul Kanunu’na muhalefetten kesinleşmiş takibatın olup olmadığına dair yazı.

5-Bahse konu ürün ile ilgili faaliyette bulunduğuna dair(Ana sözleşme fotokopisi.

6-Son bir yıla ait işletme cirosunu gösteren belge.

T.C
HATAY VALİLİĞİ
SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

KATILIMLARINIZ

İÇİN KURUMUM VE

ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İskenderun Haber
iskenderun haber genel içerik editörüdür. Haber ihbarlarınız veya ilanlarınız için üst menüden bize ulaşın sekmesini kullanın.